Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Urbanistická štúdia mestská časť Bratislava - Devín.

21.07.2009 - 15.09.2009

Do dokumentácie bolo možné nahliadnúť do 30.9.2009 (predĺžený termín) v budove Miestneho úradu Devín, Kremeľská 39 , resp. dokumentácia je v digitálnej forme k nahliadnutiu v proložených dokumentoch nižšie na tejto stránke.

Dotknuté právnické a fyzické osoby a verejnosť mohli svoje písomné stanovisko a pripomienky k urbanistickej štúdii doručiť do 30.9.2009 na adresu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava. Na tento účel je k dispozícii aj špeciálne tlačivo (na miestnom úrade a na webovej stránke MČ).
Verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie spojené s odborným výkladom zástupcov spracovateľa sa uskutočnilo dňa 8. septembra 2009 o 18.00 hod. v Dome kultúry Devín.
Dôvodom pre obstaranie Urbanistickej štúdie bolo zabezpečiť pre MČ Devín územnoplánovací podklad a následne na základe urbanistickej štúdie vypracovať v súlade s požiadavkami Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu vo forme Územného plánu zóny Mestská časť Bratislava - Devín.
Základným cieľom urbanistickej štúdie je stanovenie variantnej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia MČ, ktorá vychádza okrem vstupov z platného ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy aj z doterajších názorov a podnetov právnických a fyzických osôb, verejnosti MČ Bratislava - Devín a odborných znalostí spracovateľa štúdie.
Všetky pripomienky budú vyhodnotené. Výsledkom prerokovania a vyhodnotenia pripomienok bude výber najvhodnejšieho variantu rozvoja MČ a pokyny mestskej časti pre spracovanie následnej etapy - Územného plánu zóny Mestská časť Bratislava - Devín, ktorá bude po schválení slúžiť ako komplexný a záväzný dokument riadenia územného rozvoja mestskej časti a podklad pre aktualizáciu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy formou zmien a doplnkov.
Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky a bude vyvesené do 30.9.2009 na úradných tabuliach Mestskej časť Bratislava - Devín.

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku