Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Zámer na vyhlásenie Chráneného areálu Sihoť

18.12.2009 - 31.12.2009

Dňa 07.12.2009 bolo listom Krajského úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 19, Bratislava, na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Devín doručené oznámenie o zámere na vyhlásenie Chráneného areálu Sihoť, že bolo začaté konanie s vlastníkmi, správcami a užívateľmi dotknutých pozemkov podľa § 50 ods. 1 zákona č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva  zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Na účely vyhlásenia Chráneného areálu Sihoť bol Štátnou ochranou prírody SR, Regionálnym centrom ochrany prírody v Bratislave spracovaný v júni 2009 Projekt ochrany chráneného areálu SIHOŤ, kde boli definované 4 ekologicko-funkčné zóny: ťažisko má tvoriť lužný les poloprírodný v časti bližšie k Devínu, zaberajúci približne 1/3 územia, s navrhovaným 3.stupňom ochrany, a zvyšok lužný les zmenený, vodné plochy - Dunaj a Karloveské rameno a trávnaté porasty v okolí studní  a  podzemných potrubí s 2.stupňom ochrany.

V nížinnom lužnom lese so stromami starými okolo 120 rokov bolo zistených takmer 60 druhov húb, hniezdi tu skoro 40 druhov vodného vtáctva, svoj domov tu má niekoľko druhov chránených živočíchov národného významu – netopiere, obojživelníky i plazy.

Návrh nemá vplyv na zvláštny režim na Sihoti v súvislosti s pásmom hygienickej ochrany 1. a 2. stupňa - územie aj naďalej nebude prístupné nepovolaným osobám. Karloveské rameno by malo byť možné využívať na vodné športy v rovnakom rozsahu ako doteraz.

Podľa § 50 od.2 uvedeného zákona je obec povinná do 15 dní od doručenia oznámenia informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvodu a umožniť nahliadnutie na obvyklom mieste po dobu 15 dní. Oznámenie a Projekt ochrany chráneného areálu SIHOŤ bude do 31.12.2009 k nahliadnutiu na úradnej tabuli na Dome kultúry a na nástenke na miestnom úrade.

 

                                …..................................................
Ing. Ľubica Kolková, starostka
                                        MČ Bratislava - Devín

Zámer na vyhlásenie Chráneného areálu Sihoť (pdf)

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku