Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Zber a triedenie odpadu

KONTAJNER NA BIOODPAD

Miestny úrad MČ Bratislava – Devín oznamuje obyvateľom Devína, že zber biologicky rozložiteľného odpadu vo dvore na Kozičovej č. 24 (bývalé jasle) bude:

  • otvorený aj v štátny sviatok 17.11.2018
  • pred zimnou prestávkou 2018/2019 naposledy otvorený v sobotu 24.11.2018

__________________________________________________________________________

Kompostovanie (pdf)

Neplytvajte potravinami (pdf)

Predchádzanie vzniku odpadov (pdf)

Využitie bioodpadu (pdf)

__________________________________________________________________________

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Príloha >>

__________________________________________________________________________

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov jeseň 2018

Príloha >>

__________________________________________________________________________

Oznam - KONTAJNER NA BIOODPAD

Príloha >>

__________________________________________________________________________

Oznam - Separovanie biologicky rozložiteľného odpadU

Oznam >>

Žiadosť >>

 

__________________________________________________________________________

SLUŽby olo poČas májových sviatkov

 

Príloha >>

__________________________________________________________________________

odpadkové koše pre turistov a návštevníkov devína

 

Príloha >>

 

_________________________________________________________________________

Biologicky rozložiteľný odpad

 

Príloha >>

_________________________________________________________________________

ZBER DOMOVÉHO ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

Príloha >>

 

__________________________________________________________________________

KONTAJNER NA BIOODPAD

 

Príloha č. 1 >>

Príloha č. 2 (Harmonogram) >>

__________________________________________________________________________

BEZPLATNÝ odvoz odpadu >>

 

Príloha >>

__________________________________________________________________________

VÝZNAM ZNAČIEK NA OBALOCH

 

Príloha >>

_________________________________________________________________________

KONTAJNER NA BIOODPAD


Príloha >>

 


HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV


Príloha >>

 


ZBER ŠKODLIVÉHO ODPADU


Príloha >>

 


zber elektroodpadu a šatstva


Príloha >>

 


Informácia o výbere dodávateľa na odvoz a likvidáciu objemného odpadu z mestskej časti Bratislava – Devín

 

Príloha >>ZRUŠENIE PREVÁDZKY ZBERNÉHO DVORA

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. si dovoľuje touto cestou oznámiť svojim zákazníkom, že z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy, končí dňom  27. mája 2011 prevádzka zberného dvora na Bazovej 6 v Bratislave.

Zároveň upozorňujeme, že obyvatelia aj naďalej môžu využívať služby prevádzky zberného dvora na Ivanskej ceste 22 v Bratislave.

Prevádzková doba:    

pondelok – piatok...............7,00 – 21,00 hod.

sobota – nedeľa.................7,00 – 14,00 hod.

  

Staré autobatérie nepatria do neoprávnených rúk

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave varuje občanov pred odovzdávaním autobatérií podomovým výkupcom.
Na Mestskú čast časť Bratislava - Devín sa obrátil Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave na základe výzvy Krajského úradu životného prostredia s požiadavkou upozorniť obyvateľov, že odovzdaním použitej autobatérie podomovému výkupcovi, ktorý neplní príslušné ustanovenia podľa zák. 223/2001 Z.z. o odpadoch, konajú protiprávne a za tento priestupok im môže byť uložená sankcia vo výške 663,87 Euro.
Staré autobatérie bude možné odovzdať v zbernom dvore vo dvore požiarnej zbrojnice, tak ako minulé roky, opäť na jar, odkiaľ ich prevezme prepravca a následne zhodnocovateľ, ktorý má na to udelenú autorizáciu.
 
  

SEPAROVANÝ ZBER

Kontajnery na papier, plasty a sklo už nie sú na parkovisku pod hradom. Zberné hniezdo na separ ovaný zber odpadu pod lipami na Muránskej ulici bolo pre opakované neoprávnené užívanie okolitými firmami zrušené.

Mestská časť Bratislava – Devín v koordinácii s OLO a.s. hľadá náhradné miesto v blízkosti ulíc Slovienska, Brigádnická a Muránska.

Zároveň Vám oznamujeme, že zberné miesto na separovaný zber odpadu na Rytierskej ulici sa posunulo o pár metrov – bližšie k Domu kultúry, do uličky vedúcej do dvora. 

 


Šatstvo

Na šatstvo slúži kontajner HUMANA pred Miestnym úradom.

_________________________________________________________________________

ODKAZY

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku