Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Výstavba požiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie styku s občanmi

Oznámenie o doručených ponukách pre zámer
výstavby požiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie styku s občanmi

v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava/Devín č. 200/2009 zo dňa 17.07.2009


Oznamujeme občanom, že na základe petície pp. Miklóša, Kormaníka a Němca a následného uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Devín č. 200/2009 zo dňa 17.07.2009 bol do 30. septembra 2009 doručený jeden návrh pre realizáciu zámeru výstavby resp. prestavby požiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie styku s občanmi, a to návrh manželov Mrázikových v dvoch alternatívach:
výstavba nového objektu vedľa radnice, obsahujúceho požiarnu zbrojnicu, parkovanie techniky, sklad posypového materiálu, klubové priestory a kanceláriu pre styk s občanmi,
rekonštrukcia existujúcej požiarnej zbrojnice s rovnakou funkčnou náplňou.
Základné riešenie ponuky je znázornené na priložených pôdorysoch. V prípade súhlasu bude projekt vypracovaný v úzkej spolupráci so zainteresovanými budúcimi používateľmi priestorov.
Žiadame občanov, aby k predloženým návrhom podali pripomienky a návrhy.

A súčasne oznamujeme, že v súvislosti s touto výzvou a uznesením boli do 30.09.2009 podané ešte dva podnety resp. pripomienky:
1. Petičný výbor pp. Miklóš, Kormaník a Němec vo svojom liste doručenom na Miestny úrad mestskej časti Bratislava Devín dňa 30. 09.2009 navrhujú, aby bol realizovaný projekt
ing.arch. Kosnáča z roku 2004
alebo projekt akad.arch.Palya z roku 1998. Do projektov môžete nahliadnuť na miestnom úrade u Ing. Radovej.
2. P. Ján Novotný upozorňuje, že na existujúcej požiarnej zbrojnici je umiestnený nivelačný bod.

 

Ilustratívne obr. - návrh manželov Mrázikových

Devín, Hradná ul. - štúdia manž. Mrázikovci - alternatíva 1

Devín, Hradná ul. - štúdia manž. Mrázikovci - alternatíva 2

 

Ilustratívne obr. - projekt ing.arch. Kosnáča z roku 2004

Devín, Hradná ul. - štúdia ing.arch.Kosnáč- ilustračný pohľad 3

Devín, Hradná ul. - štúdia ing.arch.Kosnáč- ilustračný pohľad 1

Devín, Hradná ul. - štúdia ing.arch.Kosnáč- ilustračný pohľad 2

 

Ilustratívne obr. - projekt akad.arch. Palya z roku 1998

Devín, Hradná ul. - štúdia akad.arch. Palyo - ilustračný pohľad 1

Devín, Hradná ul. - štúdia akad.arch. Palyo - ilustračný pohľad 2

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku