Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN Č. 4/2018 >>

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I

VZN Č. 3/2018 >>

o úprave podmienok držania psov na území mestskej časti Bratislava-Devín

VZN Č. 2/2018 >>

o trhovom poriadku pre príležitostné trhy a ambulantný predaj v mestskej časti Bratislava-Devín

VZN Č. 1/2018 >>

o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Devín

VZN Č. 3/2017 >>

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Devín

VZN Č. 2/2017 >>

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

VZN Č. 1/2017 >>

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín s účinnosťou od 24.2.2017

VZN Č. 3/2016 >>

o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Devín

VZN Č. 2/2016 >>

o určovaní nájomného za krátkodobý a jednorázový prenájom nebytových priestorov zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Devín

VZN Č. 1/2016 >>

o určení výšky dotácie na mzdy na prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2016.

VZN Č. 2/2015 >>

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VzN Č. 1/2015 >>

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2015.

VZN Č. 2/2014 >>

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2014.

VZN Č. 1/2014 >>

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.

VZN Č. 2/2013 >>

o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín.

VZN Č. 1/2013 ZO DŇA 28.1.2013 >>

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2013. 

VZN Č. 3/2012 ZO DŇA 14.12.2012 >>

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Devín.   

VZN Č. 2/2012 ZO DŇA 31.5.2012 >>

o určovaní nájomného za krátkodobý a jednorázový prenájom nebytových priestorov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín. 

VZN Č. 1/2012 ZO DŇA 24.4.2012 >>

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devín.

VZN Č. 1/2011 ZO DŇA 4.4.2011 >>

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devín.

VZN Č. 2/2011 ZO DŇA 16.12.2011 >>

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom Mestskej časti Bratislava - Devín.

VZN Č. 3/2011 ZO DŇA 16.12.2011 >>

ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín.

VZN Č. 1/2011 ZO DŇA 21.4.2011

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Devín na rok 2011 (jpg)

VZN č. 1/2010 ZO DŇA 13.4.2010

o o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň
na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 1/2009 ZO DŇA 24.3.2009

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1991 zo dňa 10.05.1991
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Devín (pdf, doc)

VZN č. 7/2008 zo dňa 16.12.2008,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1996 zo dňa 21.10.1996
o obmedzení predaja a požívania alkoholických nápojov (pdf, doc)

VZN č. 6/2008 zo dňa 16.12.2008,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 zo dňa 17.07.2007
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
a o ochrane obyvateľstva pred obťažujúcim hlukom a vibráciami pochádzajúcimi
z predaja v obchode a z prevádzky služieb na území mestskej časti (pdf, doc)

VZN č. 5/2008 zo dňa 16.12.2008,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003 zo dňa 09.09.2003,
ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 4/2008 zo dňa 16.12.2008,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1998 zo dňa 29.06.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 3/2008 ZO DŇA 16.12.2008,

o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy
Mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 2/2008 ZO DŇA 16.12.2008

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN Č. 1/2007 ZO DŇA 17.07.2007

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred obťažujúcim hlukom a vibráciami pochádzajúcimi z predaja v obchode a z prevádzky služieb na území mestskej časti (pdf)

VZN Č. 6/2003 ZO DŇA 09.09.2003

ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území mestksej časti Bratislava - Devín (pdf)

VZN Č. 5/2003 ZO DŇA 08.04.2003

o odstraňovaní starých vozidiel a ich častí na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf)

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku