Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Voľby do orgánov samosprávy obcí


VÝSLEDKY >>

 

OZNÁMENIE O STIAHNUTÍ KANDIDATÚRY - Ing. Juraj Šterbatý >>

OZNÁMENIE O STIAHNUTÍ KANDIDATÚRY (poslanec) - PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA >>

OZNÁMENIE O STIAHNUTÍ KANDIDATÚRY (starosta) - PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA >>

 

Informácie pre voliča >>

Vyhlásenie kandidatúry >>

Oznámenie o počte obyvateľov >>

Oznámenie o určení počtu poslancov >>

Oznámenie k podávaniu kandidátnych listín >>

VIDEO: Predvolebná diskusia v TV Bratislava

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a hnutí doručí kandidátnu listinu na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvochrovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t j. najneskôr 21. septembra 2014.

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát na starostu a poslanca obecného zastupiteľstva doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. Septembra 2014.

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Pre mestskú časťBratislava-Devín, ktorá má 1436 obyvateľov, je potrebných 100 podpisov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Mestská časť Bratislava-Devín v zmysle § 16 ods. 9 Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí bol počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devín podľa evidencie obyvateľstva 1436.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.


Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,

- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku