Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Vládny program zatepľovania

dávame Vám do pozornosti, dňa 20. mája 2009 bol schválený a vyhlásený Vládny program zatepľovania, cieľom ktorého je  zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy na občanov.

Poskytovateľom podpory v rámci tohto programu je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a jeho vykonávateľom je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB).

Predmetom podpory sú budovy na bývanie

a)         rodinné domy,

b)         bytové domy

Žiadateľ/Príjemca podpory je:

a) fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný príjem,

b) právnická osoba, so sídlom na území SR

Oprávnenými projektmi sú projekty pre stavby, ktoré zabezpečujú zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy na bývanie a

a)         preukazujú dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,

b)         spĺňajú kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu, pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a

c)         právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu na bývanie bolo vydané pred rokom 1989.

Forma a výška podpory

1.         Podpora pre uskutočnenie projektov sa realizuje formou zvýhodnených úverov s lehotou splatnosti 15 rokov a nulovou úrokovou sadzbou.

2.         Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však

a)         50 eur/m2 zateplenej plochy pri rodinnom dome,

b)         80 eur/m2 zateplenej plochy pri bytovom dome.

3.         Zateplená plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania.

Oprávneným nákladom pre projekty je cena za zhotovenie stavby podľa bodu „oprávnené projekty“,  vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za zhotovenie stavby sa započítava cena za projektové práce, inžiniersku činnosť, spracovanie tepelno-technického posudku, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory a spracovanie a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti.

Bližšie informácie nájdete v prílohe mailu, resp. pracoviskách ŠFRB.

Dokumenty na stiahnutie:
program (pdf), (doc)
žiadosť fyzická osoba (pdf),(doc)
žiadosť právnická osoba (pdf),(doc)

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku