Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Verejný poriadok

Mestská polícia informuje

 

Mestka-Policia.png

Vážení občania mestskej časti BA-Devín. Nakoľko jesenný čas je časom zberu plodín a upratovania v záhradkách a dvoroch rodinných domov, sa vo zvýšenej miere opakujú sťažnosti na spaľovanie biologického odpadu ako   napr. lístie a konáre stromov, suchej trávy či buriny a domového odpadu. Mnohý obyvatelia a majitelia záhradiek si neuvedomujú, že sa svojim konaním  dopúšťajú priestupku podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BA-Devín č. 3/1991 o čistote a poriadku. Takýmto nezodpovedným konaním sa páchateľ vystavuje riziku postihu za priestupok podľa * 48 Zák. SNR Č. 3 72/90 O priestupkoch, za čo mu môže byť udelená bloková pokuta na mieste 1000 Sk /33,19 €/ respektíve môže byt‘ riešený vyššími sankciami v správnom konaní na Miestnom úrade Devín. Stačí byť len trochu ľudskejší a ohľaduplnejší voči ostatným obyvateľom Devína a nášmu životnému prostrediu a takto vzniknutý odpad odviesť na miesto na to určené a to vo dvore Požiarnej zbrojnice. Bližšie informácie o zbere odpadu získate na miestnom úrade Devín.

Gajdusek.jpeg

 

Okrskár MP v MČ. Devín
Ing. Vlastimil Gajdúšek
Tel.  0902 / 921 196

 

 

Pozor na požiare vo vykurovacom období

 

HASICI.jpgZimné vykurovacie obdobie z hľadiska ochrany pred požiarmi možno považovať za obdobie so zvýšenou požiarovosťou. Toto obdobie nie je možné presne vymedziť dátumom pre celé územie Slovenskej republiky, mení sa podľa polohy, nadmorskej výšky a iných geografických faktorov. Z uvedeného dôvodu z hľadiska protipožiarnej prevencie sledujú len charakteristické príčiny požiarov pre toto obdobie, v rámci celého kalendárneho roka. Je pozoruhodné, že aj v letnom ročnom období sa vyskytujú požiare spojené s vykurovaním, resp. prikurovaním elektrotepelnými spotrebičmi a to najmä pri krátkodobom náhlom ochladení.

    Je preto na mieste pripomenúť občanom, že ustanovenie zákona o ochrane pred požiarmi ukladá fyzickým osobám cit.: “konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom”.

    V období od 1.1.2008 do 30.9.2008 bolo na území hl. mesta SR Bratislavy zaznamenaných 5 požiarov súvisiacich s vykurovaním, pri ktorých vznikli škody za 55 000,- Sk. Z uvedenej štatistiky vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť, a preto, Vážení občania, prijmite od hasičov niekoľko rád, aby sme v nastávajúcom zimnom období mali požiarov čo najmenej:


- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich bezproztrednej blízkosti horľavé materiály a nenechávajte ich v činnosti bez dohľadu,

- nepoužívajte k zakurovaniu horľavé kvapaliny, naftu , petrolej, benzín a pod.,

- dbajte na to, aby šporáky a pece boli umiestnené na nehorľavej podložke o rozmeroch daných v návode na použítie vykurovacieho telesa, a aby boli dymovody zaústené do sopúcha odborným spôsobom,

- ak je pri kozuboch s otvoreným ohniskom podlaha miestnosti horľavá, musí sa chrániť ochrannou podložkou; pred ohniskom kozuba neumiestňovať na podlahe horľavé materiály, koberce, kožušiny, horľavé dekoračné predmety,

- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,

- dbajte na to, aby neboli ponechávané v prevádzke bez dohľadu také spotrebiče, ktorých technický stav vyžaduje trvalý dohľad, ako napr. elektrotepelné vykurovacie telesá bez automatickej regulácie,

- zabezpečte si pravidelné čistenie komínov a vykonanie kontroly komínov a udržiavajte ich v dobrom technickom stave,

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku