Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Územné plánovanie a výstavba

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I (pdf)

 

Vyjadrenia dotknutých orgánov k problematike riešenia protipovodňovej ochrany a cyklotrasy v úseku Sihoť-Zlaté schody – kameňolom:

Príloha č. 1 >>

Príloha č. 2 >>

Príloha č. 3 >>

Príloha č. 4 >>

 

 

Úradná tabuľa stavebného úradu >>

 

Potrebné podklady do stavebnej komisie >>

 ________________________________________________________________________

Oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Devín I

 

Oznámenie

Upravený Návrh ÚPZ Devín I.

Doložka COO

Textová časť

Grafická časť

 

 • Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu. (pdf)

   Vyvesila: Ing.Zemanová Dňa: 13.10.2015

 

 

 

Ochranné pásma vodárenského zdroja Sihoť


Inundačné územie V lokalite Devínskej cesty v k.ú. Bratislava - Karlova Ves a Bratislava - Devín


PODNETY NA ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU

 

 

 

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY DEVÍN I

Viac informácií nájdete v prílohe >> 

 

 

 

Urbanistická štúdia mestskej časti Bartislava - Devín:

Schémy:

 1. Priestorové limity rozvoja
 2. Vyhodnotenie priestorového potenciálu
 3. Detail riešeného územia
 4. Návrh regulačných blokov-časť 1
 5. Návrh regulačných blokov-časť 2
 6. Návrh rekreačných trás
 7. Návrh trasovania cyklistického chodníka 1
 8. Návrh trasovania cyklistického chodníka 2
 9. Ochrana prírody a krajiny
 10. Ochrana kultúrno-historických hodnôt
 11. Návrh cestnej komunikačnej siete
 12. Vyhodnotenie - navrhovaných regulačných blokov - časť 1
 13. Vyhodnotenie - navrhovaných regulačných blokov - časť 2
 14. Komplexný urbanistický návrh - Variant 2
 15. Komplexný urbanistický návrh - Variant 2 - detail

 

Texty:

 

VerejnÉ VyhláškY:

 

Príloha: Devín I. riešné územie

 

Príloha: Návrh zadania na spracovanie územného plánu zóny Devín I (pdf)

Príloha: Devín I. riešné územie (pdf)

 

Pripomienkové konanie k UrbNISTICKEJ šTúDII mč bRATISLAVA -  dEVíN:

urbanistická štúdia Devín

Mestská časť Bratislava-Devín  30.9.2009

uzavrela

možnosť posielania pripomienok k spracovanej Urbanistickej štúdii mestskej časti Bratislava-Devín.

Viac informácií o ďalších krokoch ohľadom Urbanistickej štúdie mestskej časti Bratislava-Devín poskytne
Miestny úrad Bratislava-Devín, referát výstavby a územného plánovania
tel.: 02 / 6020 2513
Kremeľská 39, 841 10 Bratislava

 

Dokumenty Urbanistickej štúdie:

Verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie spojené s odborným výkladom zástupcov spracovateľa sa uskutočnilo dňa 8. septembra 2009 o 18.00 hod. v Dome kultúry Devín.
Dôvodom pre obstaranie Urbanistickej štúdie bolo zabezpečiť pre MČ Devín územnoplánovací podklad a následne na základe urbanistickej štúdie vypracovať v súlade s požiadavkami Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu vo forme Územného plánu zóny Mestská časť Bratislava - Devín.
Základným cieľom urbanistickej štúdie je stanovenie variantnej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia MČ, ktorá vychádza okrem vstupov z platného ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy aj z doterajších názorov a podnetov právnických a fyzických osôb, verejnosti MČ Bratislava - Devín a odborných znalostí spracovateľa štúdie.
Všetky pripomienky budú vyhodnotené. Výsledkom prerokovania a vyhodnotenia pripomienok bude výber najvhodnejšieho variantu rozvoja MČ a pokyny mestskej časti pre spracovanie následnej etapy - Územného plánu zóny Mestská časť Bratislava - Devín, ktorá bude po schválení slúžiť ako komplexný a záväzný dokument riadenia územného rozvoja mestskej časti a podklad pre aktualizáciu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy formou zmien a doplnkov.
Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky a bolo vyvesené do 30.9.2009 na úradných tabuliach Mestskej časť Bratislava - Devín.

Na tento účel bolo do 30.9.2009 k dispozícii aj špeciálne tlačivo (na miestnom úrade a formulár na tejto webovej stránke).

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku