Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MZ mestskej časti Bratislava-Devín >>

_______________________________________________________________________

Verejná vyhláška k rozhodnutiu o povolení pozemkových úprav - JPÚ obnova viníc Devín

(Rozhodnutie)

(Mapka k povoleniu)

 

Zverejnené dňa: 13.12.2018

_______________________________________________________________________

Zámer uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom (pdf)

 

Zverejnené dňa: 04.12.2018

_______________________________________________________________________

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 (pdf)

 

Zverejnené dňa: 01.12.2018

_______________________________________________________________________

Návrh rozpočtu na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2019 a strategické rozpočty na roky 2020, 2021 (pdf) (xls)

 

Zverejnené dňa: 30.11.2018

_______________________________________________________________________

Výročná správa za rok 2017 - návrh (pdf)

Súvaha aktíva 2017 (pdf)

Súvaha pasíva 2017 (pdf)

Výkaz ziskov a strát (pdf)

Poznámky k 31.12.2017 (pdf)

 

Zverejnené dňa: 30.11.2018

_______________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru (pdf)

Zverejnené dňa: 09.11.2018

_______________________________________________________________________

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I (pdf)

 

Zverejnené dňa: 06.11.2018

_______________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru (pdf)

Zverejnené dňa: 25.10.2018

_______________________________________________________________________

Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN (pdf)

Zverejnené dňa: 22.10.2018

_______________________________________________________________________

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor: VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zápisnica záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy (pdf)

Zverejnené dňa: 19.10.2018

_______________________________________________________________________

Výsledky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018 (doc)

Zverejnené dňa: 17.10.2018

_______________________________________________________________________

Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedení VN a v ich ochrannom pásme (pdf)

 

  • Poverenie (pdf)
  • Výzva (pdf)
  • Zoznam vlastníkov (pdf)

 

Zverejnené dňa: 27.09.2018

_______________________________________________________________________

Stretnutie v rámci prípravného konania JPÚ v časti k. ú. Devín

  • Oznámenie (pdf)
  • Zoznam parciel (pdf)
  • Grafická príloha (pdf)

 

Zverejnené dňa: 23.08.2018

_______________________________________________________________________

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko (pdf)

Zverejnené dňa: 19.07.2018

_______________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti na Kozičovej ulici č. 24. Viac v sekcii Obchodné verejné súťaže.

Zverejnené dňa: 28.06.2018

_______________________________________________________________________

VZN č.3/2018 o úprave podmienok držania psov na území mestskej časti Bratislava-Devín nájdete v sekcii Všeobecné záväzné nariadenia.

Zverejnené dňa: 28.06.2018

_______________________________________________________________________

,,Rekonštrukcia Devínskej cesty" - v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania (pdf)

Zverejnené dňa: 26.04.2018

_______________________________________________________________________

Vyjadrenia dotknutých orgánov k problematike riešenia protipovodňovej ochrany a cyklotrasy v úseku Sihoť-Zlaté schody – kameňolom:

Príloha č. 1 >>

Príloha č. 2 >>

Príloha č. 3 >>

Príloha č. 4 >>

Zverejnené dňa: 02.03.2018

_______________________________________________________________________

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 (pdf)

Zverejnené dňa: 29.01.2018

_______________________________________________________________________

NKP Hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti (pdf)

Zverejnené dňa: 27.03.2017

_______________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica 2016-2022" (pdf)

Zverejnené dňa: 09.08.2016

__________________________________________________________________________

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04 - Obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predložil správu o hodnotení strategického dokumentu. (príloha)

Informácie nájdete aj na stránke http://www.bratislava.sk/uzemny-plan-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-rok-2007-v-zneni-neskorsich-zmien-a-doplnkov-zmeny-a-doplnky-04/d-11050214/p1=11049947

Zverejnené dňa: 28.01.2016

__________________________________________________________________________

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy - MŽP SR zaslalo záverečné stanovisko k strategickému dokumentu. (príloha č. 1, príloha č. 2)

Informácie nájdete aj na http://www.bratislava.sk/uzemny-generel-dopravy-hlavneho-mesta-sr-bratislavy/d-11050201/p1=11049947

Zverejnené dňa: 28.01.2016

__________________________________________________________________________

Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Do Klientskeho centra pri Okresnom úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťahuje štátna správa z desiatich adries v hlavnom meste.

Bližšie informácie nájdete v sekcii Oznamy pre obyvateľov a v priloženom dokumente.

__________________________________________________________________________

Nový zákon o registri adries (info v pdf)

- Vyhláška Ministerstva vnútra SR

- Novela

- Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zverejnené dňa: 02.07.2015

__________________________________________________________________________

ARCHÍV - Miestne zastupiteľstvá

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku