Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Tlačivá a formuláre

Zo samosprávy - vzory, tlačivá, doklady

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (pdf)
 • Žiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt (pdf)
 • Žiadosť o krátkodobý alebo jednorázový prenájom nebytových priestorov zverených do správy MČ Bratislava – Devín (pdf)
 • Daň za predajné automaty - tlačivo (pdf)
 • Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území MČ Devín (pdf)
 • Prihláška na umiestnenie dieťaťa do MŠ (pdf)
 • Žiadosť o vydanie rybárskeho lístku (doc
 • Čestné prehlásenie pre účely dane za psa na rok 2011 (doc)
 • Daňové priznanie k dani za psa pre FO (doc)
 • Daňové priznanie k dani za psa pre PO (doc)
 • Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti
  za psa (doc)
 • Žiadosť o vydanie povolenia vjazdu na území MČ Bratislava-Devín (pdf)
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa (doc)
 • Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva (pdf)
 • Žiadosť o stanovisko k umiestneniu prevádzky v Mestskej časti Bratislava - Devín (doc)
 • Žiadosť o zaradenie do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (pdf)
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (pdf1, pdf2, pdf3)
 • Žiadosť o povolenie výkopových prác (pdf)
 • Žiadosť o súpisné a orientačné číslo (pdf)

- príloha (kód a druh stavby)

 • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (pdf)
 • Ohlásenie drobnej stavby (pdf)
 • Doklady potrebné k stavebnému povoleniu (pdf)
 • Doklady potrebné na kolaudáciu (pdf)
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevíny (doc)
 • Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov (doc)
 • Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky pomoci občanovi (doc)
 • Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (pdf)

- príloha (žiadosť v pdf)

 • Žiadosť o stavebné povolenie (doc)
 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (doc)
 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou (doc)
 • Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní (doc)
 • Formulár žiadosti o poskytnutie informácie (doc)

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku