Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Prostriedkom na dosiahnutie všestranného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov je najmä spracovanie koncepcie rozvoja programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

1. Úvodná časť (4 - 8)    (pdf)

 • Úvod
 • Metodika

2. Analytická časť (9 - 64)     (pdf)

 • Profil sídla
 • Analýzy
 • Strategický kontext

3. Koncepčná časť (65 - 79)     (pdf)

 • Vízia
 • Stratégie
 • Strategický skelet

4. Implementačná časť (80 - 91)     (pdf)

 • Zdroje financovania
 • Strategický skelet

5. Prílohy (92 - 136)     (pdf)

 • Zdroje financovania
 • Účastníci plánovania
 • Ankety
 • Podnety zo stretnutí
 • Skratky
 • Slovník
 • Použitá literatúra

 

Ako Devín plánujeDevín - podobne ako iné mestské časti - pripravuje v týchto dňoch svoj program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

O čo v tomto programe ide?

Ide o strategický plán - cestnú mapu, ktorá by mala Devínu v nasledujúcich 7 - 10 rokoch ukázať, kadiaľ sa bude uberať jeho rozvoj. Dôvod, prečo treba takýto plán pripraviť nie je daný len zákonom, ale aj pragmaticky. Strategický plán hovorí, aké kroky treba  spraviť v súčasnosti, aby sme sa vyhli problémom v budúcnosti alebo lepšie využili svoj potenciál. A Devín má vo svojom historickom i prírodnom dedičstve obrovský potenciál - viackrát  to zaznelo na stretnutiach poslancov i občanov, ktoré sa zatiaľ pri príprave PHSR uskutočnili.

PHSR je zároveň východzím materiálom, na základe ktorého sa môže obec uchádzať o zdroje z Európskej únie. Devín, je samozrejme, v špecifickej situácii. Keďže je pod nútenou správou, znamená to, že ako mestská časť o čerpanie financií z Eurofondov nemôže žiadať. Samospráva však má aj napriek tejto skutočnosti pri príprave a realizácii PHSR nezastupiteľné miesto: práve ona by sa mala stať tým  subjektom, ktorý bude vytvárať priestor na to, aby tak mohli spraviť neziskové organizácie, spolky, podnikatelia či občania. Zároveň by sa mala stať aktívnym koordinátorom všetkých snáh a projektov, aby sa nestalo, že si jednotlivé projekty budú navzájom odporovať, alebo že sa zrealizujú také projekty, ktoré narušia samotnú podstatu prírodných, kultúrnych a historických hodnôt Devína a ohrozia jeho potenciál.

Aké časti PHSR obsahuje?

Analytická časť by mala zahŕňať  profil sídla a SWOT analýzy (analýzy, mapujúce vonkajšie a vnútorné prostredie, ich pozitíva aj negatíva).

Koncepčná časť by mala obsahovať celkovú víziu a vízie jednotlivých strategických oblastí, strategické ciele, priority a samozrejme konkrétne opatrenia a aktivity.

Struktura_PHSR-copy.jpg


Čo sa zatiaľ urobilo?

Sebalepší strategický plán nebude úspešný, ak nebude pripravený na základe súhlasu obyvateľov. Hoci PHSR pripravujú odborníci zvonku, nositeľmi a realizátormi sa stanú samospráva a obyvatelia Devína, preto tento plán nie je možné vytvoriť bez ich priameho zapojenia sa. Naša skúsenosť zároveň hovorí, že najlepšími odborníkmi na život v konkrétnom meste či obci sú jej obyvatelia, preto sme počas prípravy uskutočnili viacero stretnutí  a aktivít:
    • verejné stretnutie,
    • stretnutia strategických komisií, zamerané na tvorbu SWOT analýz,
    • stretnutie k príprave vízií a zbieraniu projektov,
    • prieskum názorov obyvateľov,
    • prieskum názorov návštevníkov a návštevníčok Devína,
    • koordinačné stretnutie s predstaviteľmi Aurexu, ktorí pripravujú územný plán zóny Devína,
    • oslovenie neziskových organizácií a spolkov.

PHSR nehovorí len o ekonomickom rozvoji Devína; počas prípravy bolo vytipovaných 6 strategických oblastí:

    • Ekonomický rozvoj s dôrazom najmä na cestovný ruch,
    • Kvalita života vrátane životného prostredia,
    • Výstavba a bývanie, verejné priestory
    • Doprava a infraštruktúra
    • Ľudské zdroje (vzdelávanie, sociálna oblasť a zdravotníctvo, kultúra, šport...)
    • Efektívne riadenie Devína (samospráva, obyvatelia...).

Pre každú z týchto strategických oblastí sme pripravili SWOT analýzu, víziu a viaceré rastové i obranné stratégie.

Aké budú ďalšie kroky?

Pripravené materiály predložíme predstaviteľom pracovných komisií a nájdete ich aj na webovej stránke mestskej časti. Keďže ide o tvorbu spoločného dokumentu, privítame, keď ich budete pripomienkovať, ale najmä, ak zareagujete konkrétnymi podnetmi a návrhmi na zlepšenie. Po spracovaní pripomienok by mal byť celý dokument najprv predstavený občanom Devína na verejnom stretnutí a neskôr preložený zastupiteľstvu.

Vaše komentáre, pripomienky i projektové zámery môžete doručiť na úrad mestskej časti starostke p. Kolkovej,
alebo na mail: info@efconsulting.sk

Ing. Arch. Zora Pauliniová

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku