Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Oznámenia o výruboch drevín

Vybaviť výrub dreviny sa dá opäť na našom úrade 

mpetenciu povoľovania výrubu drevín určuje zákon o ochrane prírody a krajiny obciam, ale od roku 2005 si v Devíne túto právomoc vyhradil Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave so sídlom v Karlovej Vsi. Od apríla tohto roku výruby opäť povoľuje mestská časť Bratislava – Devín, žiadosti preto môžete znova adresovať na miestny úrad.

Súhlas na výrub sa vydáva na dreviny, ktoré v prípade ich rastu v záhrade (ak toto funkčné využitie pre pozemok určuje aj územný plán) majú viac ako 80cm obvod (inak je limitom 40cm v obvode) meraný vo výške 130cm nad zemou (alebo pod rozkonárením, ak je nižšie). V prípade pochybností sa môžete obrátiť na Referát životného prostredia a skonzultovať danú situáciu.

Výzva na orezanie a okliesnenie porastov >>


 

Oznámenia: 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začala na základe žiadosti Ing. Mariána Vlka konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 1381/320 k. ú. Devín z dôvodu ohrozovania života a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 10.12.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.12.2018 začala na základe žiadosti EUSC, s.r.o. konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 1357/65 k. ú. Devín z dôvodu nepriaznivého vplyvu dreviny na statiku objektu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 04.12.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.11.2018 začala na základe žiadosti Ing. Miriam Bačovej konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 527/1 k. ú. Devín z dôvodu ohrozovania života a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 12.11.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.10.2018 začala na základe žiadosti Miroslavy Wagenaar konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu  rastúceho na pozemku parc. č. 1521/1 k. ú. Devín z dôvodu ohrozovania zdravia a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 06.11.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.11.2018 začala na základe žiadosti Márie Kšiňanovej konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu  rastúceho na pozemku parc. č. 1605 k. ú. Devín z dôvodu ohrozovania života, majetku a elektrického vedenia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 06.11.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.10.2018 začala na základe žiadosti Jozefa Zicháčeka konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 1085 k. ú. Devín z dôvodu ohrozovania zdravia, majetku a elektrického vedenia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 23.10.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.7.2018 začala na základe žiadosti od Lukáša Žáka konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov,  rastúcich na pozemkoch parc. č. 578 k. ú. Devín z dôvodu výstavby záhradnej chaty.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 26.07.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.5.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Milana Cellera, Brigádnická 13, 841 10 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu,  rastúceho na pozemkoch parc. č. 835/4 k. ú. Devín, z dôvodu ohrozenia osôb a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 29.05.2018Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.5.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Milana Hiebscha, Hrušovská 16, 821 07 Bratislava, v zastúpení PETRING, s.r.o., Nám. hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov,  rastúcich na pozemkoch parc. č. 1929 a 1928/5 k. ú. Devín, z dôvodu umiestnenia stavby Rodinný dom – Zlaté schody na Devínskej ceste.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 04.05.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.4.2018 začala na základe žiadosti od Tibora Grossmanna, Košická 58, 821 08 Bratislava, v zastúpení Marizil s.r.o., Budovateľská 1, 821 08 Bratislava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov,  rastúcich na pozemku parc. č. 1381/306 k. ú. Devín z dôvodu umiestnenia stavby rodinného domu „Vila Mia“.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 26.4.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.4.2018 začala na základe žiadosti od Hany Böhmovej Kyselovej, Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov,  rastúcich na pozemkoch parc. č. 565 k. ú. Devín z dôvodu plánovanej výstavby.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 19.4.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.2.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Mariána Vlka, Okružná 10, 911 05 Trenčín, v zastúpení Rondis, s.r.o., Robotnícka 980/7, 927 01 Šaľa, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov,  rastúcich na pozemkoch parc. č. 1381/320 k. ú. Devín z dôvodu umiestnenia stavby rodinného domu, spevnenej plochy a oplotenia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 19.2.2018


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.2.2018 začala na základe žiadosti od PROPERTY HOLDING, a.s., Panenská 13, 811 03 Bratislava, v zastúpení Ing. Jánom Turčanom, D. Makovického 11/80, 036 01 Martin, konanie o vydanie súhlasu na výrub 30 ks stromov,  rastúcich na pozemkoch parc. č. 1381/32, /304, /305, /311, /312, /323 k. ú. Devín z dôvodu umiestnenia stavby rodinného domu, garáže, inžinierskych sietí a oplotenia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 7.2.2018

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.12.2017 začala na základe žiadosti Zoltána Bileka konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov  rastúcich na pozemku parc. č. 1859/1 k. ú. Devín z dôvodu ohrozovania zdravia, majetku a elektrického vedenia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejené dňa: 15.12.2017

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.11.2017 začala na základe žiadosti Eduarda Košíka konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu  rastúceho na pozemku parc. č. 1219/40 k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia blízkej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk.

Zverejené dňa: 14.11.2017

 

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.10.2017 začala na základe žiadosti od Gabriely Prokopovej konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov  rastúcich na pozemku parc. č. 1194 k. ú. Devín z dôvodu zlého zdravotného stavu a narúšania  stavby.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejené dňa: 19.10.2017

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.10.2017 začala na základe žiadosti Otta Buzinkaya konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu  rastúceho na pozemku parc. č. 1760/1 k. ú. Devín z dôvodu, že strom je v zlom zdravotnom stave, naklonený, čím dochádza k ohrozeniu blízkej nehnuteľnosti a elektrického vedenia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejené dňa: 10.10.2017

 

Oznámenie o začatí konania o zmene rozhodnutia
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.07.2017 začala na základe žiadosti od KPRHT 4, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, v zastúpení Ing. Monikou Kotorovou, konanie o zmene rozhodnutia o súhlase na výrub stromov  rastúcich na pozemkoch parc. č. 1370/91, 1370/92, 1371/26, 1371/20, 1376/12, 2223/8, 2223/1, 2223/7, 1379/13, 2223/10, 2223/9 v k. ú. Devín z dôvodu požadovanej zmeny termínu náhradnej výsadby.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejené dňa: 24.07.2017

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.3.2017 začala na základe žiadosti od Jakuba Fröhlicha, Levárska 3, 841 04 Bratislava, v zastúpení Ing. Želmírou Hladkou-Cesproza, Budyšínska 14, 831 03 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 5 stromov,  rastúcich na pozemkoch parc. č. 2063/1 k. ú. Devín z dôvodu umiestnenia stavby rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 29.03.2017

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.3.2017 začala na základe žiadosti od Ing. Zoltána Richtera, Nezábudkova 50, 82101 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 stromov,  rastúcich na pozemkoch parc. č. 1646/2 a 1646/3 k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 22.03.2017

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.3.2017 začala na základe žiadosti od ZATISIE, s.r.o., Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 stromov,  rastúcich na pozemkoch parc. č. 1381/315 k. ú. Devín z dôvodu umiestnenia stavby rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 10.03.2017

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1.3.2017 začala na základe žiadosti od ROXY Invest, s.r.o. konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov  rastúcich na pozemku parc. č. 960/50 k. ú. Devín z dôvodu, že stromy sú v zlom zdravotnom stave, lámu sa, čím dochádza k ohrozeniu návštevníkov priľahlého hostinca a reštaurácie.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 01.03.2017

 

Oznámenie o začatí  konania o zmene rozhodnutia

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.12.2016 začala na základe žiadosti od Apollo Group, a.s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava konanie o zmene rozhodnutia o súhlase na výrub stromov  rastúcich na pozemkoch parc. č. 901/12, 901/17, 901/18, 901/19 v k. ú. Devín z dôvodu požadovanej zmeny termínu náhradnej výsadby.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené dňa: 22.12.2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.12.2016 začala na základe žiadosti od Ing. Ladislava Ondruša konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks  stromov nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 1716/61 v k.ú. Devín z dôvodu ohrozenia okolitých stavieb.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 08.12.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.10.2016 začala na základe žiadosti od Antona Homolu konanie o vydanie súhlasu na výrub 8 ks  stromov nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 1209/26, 1209/50, 1926/1 a 1928/4 v k.ú. Devín z dôvodu výstavby rodinných domov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 06.10.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.9.2016 začala na základe žiadosti od Stanislava Konráda konanie o vydanie súhlasu na výrub 9 ks  stromov nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 982/3, 982/35 a 982/37 v k.ú. Devín z dôvodu ohrozenia zdravia, života a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu krempasky@devin.sk

Zverejnené: 22.09.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.9.2016 začala na základe žiadosti od Milana Hiebscha konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 1929 k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia zdravia, života a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu:  krempasky@devin.sk

Zverejnené: 19.09.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.9.2016 začala na základe žiadosti od Alexandry Vitekovej konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 762/1 k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia zdravia, života a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu:  krempasky@devin.sk

Zverejnené: 19.09.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.7.2016 začala na základe žiadosti od Hlavného mesta SR Bratislavy konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. E-KN 2315 k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 25.07.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.6.2016 začala na základe žiadosti od Jozefa Crkoňa konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks suchých stromov nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 1376/20 a 1170/13 k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia zdravia, života a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 21.06.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.05.2016 začala na základe žiadosti od Lomnická, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, v zastúpení FORMAT. spol. s.r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 8 stromov, rastúcich na pozemkoch parc. č. 1360/26, 1360/43, a 1360/10 k. ú. Devín z dôvodu umiestnenia stavby „Rodinné domy Zelené terasy 2, Bratislava - Devín, 3.etapa".

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 25.05.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.5.2016 začala na základe žiadosti od Mestskej časti Bratislava Karlova Ves konanie o vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromov  rastúcich na pozemku parc. č. EKN 3764, 3767/1, 3768, 3771, 3775/1, 3781/1 a 3781/2 k. ú. Karlova Ves z dôvodu, že stromy sú preschnuté, v zlej zdravotnej kondícii, nepravidelného habitu, vyvetvené, čím dochádza k ohrozeniu bezpečnosti obyvateľov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk.

 

Zverejnené: 11.05.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.5.2016 začala na základe žiadosti od Petra Šubína konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov  rastúcich na pozemku parc. č. 2013/1 k. ú. Devín z dôvodu výstavby rodinného domu a prístupovej komunikácie.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk.

Zverejnené: 11.05.2016

 

ARCHÍV >>

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku