Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Obyvatelia

Mestská časť Devín je podľa dostupných štatistických údajov k 31.12.2007 počtom obyvateľov 1040 treťou najmenšou mestskou časťou Bratislavy spomedzi všetkých 17-tich mestských častí. Porovnateľnými MČ sú iba Čunovo s 933 obyvateľmi a Jarovce s 1249 obyvateľmi. Všetky ostatné MČ okrem Rusoviec, Záhorskej Bystrice, Lamača a Vajnôr majú viac ako 10.000 obyvateľov. Počet obyvateľov Devína v posledných rokoch mierne narastal – v 2004 mal 982 obyvateľov, v 2005 – 1005 obyvateľov, v 2006 – 1034 obyvateľov.

Počet prisťahovaných obyvateľov v rokoch 2002-2006 bol 70/2002, 45/2003, 49/2004, 55/2005, 75/2006. V porovnaní s bratislavským priemerom na 1000 obyvateľov pohybujúcim sa medzi 9,5-13,7/1000 obyvateľov je to číslo vysoko nadpriemerné. Počet vysťahovaných obyvateľov v rokoch 2002-2006 bol 11/2002, 9/2003, 32/2004, 29/2005, 54/2006. V porovnaní s bratislavským priemerom na 1000 obyvateľov pohybujúcim sa medzi 11,6- 12,2/1000 obyvateľov ide o hodnoty nadpriemerné v posledných troch rokoch. Prírastok obyvateľstva sťahovaním tak tvoril v rokoch 2002-2006 59/2002, 36/2003, 17/2004, 26/2005, 21/2006. V porovnaní s bratislavským priemerom na 1000 obyvateľov pohybujúcim sa medzi -2,4 – 1,5/1000 obyvateľov sú to hodnoty vysoko nadpriemerné.

Podľa sčítania obyvateľstva domov a bytov (SODB) z roku 2001 patrila veľká väčšina obyvateľov k slovenskej národnosti (91,97%). V menšej miere je prítomná česká a maďarská národnosť (2,49% a 1,47%). Z hľadiska vierovyznania, polovicu obyvateľstva predstavujú rímskokatolíci (55,20%). Bez vyznania je takmer 30% obyvateľstva. Zastúpené je i evanjelické náboženstvo (3,17%). Viac ako 10% ľudí vyznanie neudalo. V porovnaní s bratislavským priemerom zo SODB z 2001 sú údaje o národnosti a vierovyznaní porovnateľné resp. s malými odchýlkami.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku