Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Nový zákon o registri adries

Od 01.07.2015 platí nový zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2015 Z.z. v súčinnosti s vyhláškou 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstviev a o číslovaní stavieb a s vyhláškou 142/2015 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla podľa vyhlášky 141/2015 od 01.07.2015 musia obsahovať:
a) meno, priezvisko, trvalý pobyt
b) predmet žiadosti
c) kód druhu stavby (od geodeta) a termín jej dokončenia
d) prílohy: 1. doklad o vlastníctve pozemku
2. kolaudačné rozhodnutie
3. zameranie adresného bodu (dodáva geodet)
4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Upozornenie: podľa zákona 369/1990 Zb., ktorý sa mení a dopĺňa, podľa § 2c,

odst. (3) Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplanosti kolaudačného rozhodnutia.
odst.(4) Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a orientačným číslom, ak je určené.
§ 30e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.júna 2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31. decembra 2015.

Prílohy:

Vyhláška Ministerstva vnútra SR

Novela

Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vložila: Ing.arch. Petra Zemanová, Odd. územného plánovania, výstavby a ochrany pamiatok MČ Bratislava - Devín, t.č. 02/6020 2519.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku