Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Možnosti prenájmu záhrad v správe MČ Devín

Informácie o možnosti prenájmu záhrad - pozemkov v správe MČ Bratislava - Devín


Mestská časť Bratislava - Devín spravuje na svojom území takmer 150 záhrad, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy. Uvoľnené záhrady sa prideľujú od apríla 2010 v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka úspešným uchádzačom, ktorí sa prihlásia do obchodnej verejnej súťaže a ponúknu za prenájom najvyššie nájomné. Súťaž sa vyhlasuje aktuálne podľa ukončenia nájmu s predchádzajúcim nájomcom jej zverejnením na úradnej tabuli a na webstránke mestskej časti v sekcii Obchodné verejné súťaže. Je možné si tu pozrieť ich podmienky v rámci starších súťaží - zvyčajne sa nemenia. Štandardnú zmluvu o nájme záhrady nájdete v sekcii Zverejňovanie dokumentov eGovZmluvy.

 

Základné údaje zmluvy o nájme:

- cena za nájom je podľa návrhu uchádzača v súťaži, pričom nie je nižšia ako 0,50 eur/m2/rok,

- doba nájmu je do 5 rokov, pričom je možné po jej uplynutí požiadať o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 


Ďalšie všeobecné informácie:

- záhrady zvyčajne nie sú priamo dostupné z verejnej komunikácie (nie je možné sa k nim priamo dostať motorovým vozidlom),

- nie všetky záhrady sú samostatne oplotené,

- na niektorých záhradách sú drobné záhradné chatky,

- pripojenie na vodovod si riešia nájomcovia vzájomnou dohodou,

- elektrické pripojenie je skôr výnimkou.

 

Usmernenie pre nájomcov záhrad:

Zmluvy na prenájom pozemkov (záhrad) sú podpísané na dobu určitú, s ukončením nájmu ku konkrétnemu dátumu. V prípade, že máte záujem prenajaté pozemky (záhrady) užívať aj  po uplynutí doby nájmu, ktorý je uvedený v nájomnej zmluve, doručte v dostatočnom predstihu (cca pol roka pred ukončením doby platnosti nájomnej zmluvy) na Miestny úrad Bratislava – Devín písomnú žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy.
Vašu žiadosť musí totiž prerokovať na svojom zasadnutí zastupiteľstvo MČ Bratislava - Devín. V prípade, že takúto žiadosť  včas nedoručíte, nájomná zmluva bude ukončená a Váš pozemok (záhrada) bude ponúknutý formou obchodnej verejnej súťaže inému záujemcovi.

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku