Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Devín revitalizuje zeleň okolo kostola

Devín revitalizuje zeleň okolo kostola.

Mestská časť Bratislava – Devín sa rozhodla zlepšiť vzhľad okolia dominanty centra Devína a objednala si výsadbu stromov, kríkov a parkovej úpravy plôch v predpolí kostola.

Tých, ktorí nečítali oznam na web stránke Devína pravdepodobne prekvapil ruch na zelenej ploche okolo devínskeho kostola. Keďže jej predná časť je ako jedna z mála plôch verejnej zelene v majetku hlavného mesta Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava – Devín, je mestská časť povinná starať sa o jej priaznivý stav a zabezpečiť jej optimálne užívanie obyvateľmi.
Projekt sa v zásade realizuje podľa návrhu Ing. Evy Čevelovej, ktorý si nechalo vypracovať občianske združenie Za krajší Devín začiatkom minulého roka. Úpravy nastali len na základe pripomienok bratislavského Krajského pamiatkového úradu, ktorý požadoval nezakrývať priečelie kostola stromami, zároveň mal výhrady voči niektorým navrhovaným druhom kríkov.
Návrh počíta s výsadbu 5 kusov javorov poľných popri Štítovej ulici a viac ako 100 kusov kríkov rôznych druhov. Tie budú dopĺňať menšie ihličnaté dreviny a okrasná višňa. Sediaca socha Rastislava bude premiestnená a jej podstavec zbúraný. V ďalšej etape sa bude rekonštruovať prístupový chodník od schodov a vybuduje sa bezbariérový prístup.
Mestská časť Bratislava – Devín realizuje výsadbu z vlastných zdrojov – z prostriedkov získaných za uskutočnené výruby a nezrealizovanú náhradnú výsadbu. Na túto aktivitu budú nadväzovať revitalizácie aj iných plôch verejnej zelene v Devíne podľa návrhu novovytvorenej poslaneckej komisie pre zeleň.

Sadové úpravy okolo kostola realizuje domáca firma
Na základe predložených cenových ponúk na realizáciu výsadby a úpravy zelených plôch okolo kostola sv. Kríža v Devíne bola vybraná Ing. Soňa Kolenčíkova – S-Consulting z Devína.

Oslovené boli aj ZREUS s.r.o. a Ing. Alžbeta Ondrušová, ich cenové ponuky boli však vyššie. Celkové náklady na revitalizáciu vrátane zavlažovacieho systému sú vyčíslené na takmer 8.500,-Eur.

Devín revitalizuje zeleň okolo kostola

21.09.09
Devín plánuje skrášlenie okolia kostola.

Začiatkom minulého roka si občianske združenie Za krajší Devín nechalo vypracovať Ing. Evou Čevelovou projekt Výsadba a úprava zelených plôch okolo kostola Svätého Kríža v Devine, ktorý následne spolu so žiadosťou o grantový príspevok predložilo nadácii Ekopolis. Žiaľ, projekt v silnej konkurencii neuspel a združenie nezískalo finančné prostriedky z grantu na plánovanú úpravu okolia kostola. Preto sa mestská časť Bratislava – Devín rozhodla realizovať výsadbu z vlastných zdrojov – z prostriedkov získaných za uskutočnené výruby a nezrealizovanú náhradnú výsadbu.
Keďže pôvodne bol projekt spracovávaný ku konkrétnemu termínu grantovej uzávierky, nebolo možné  s projektom oboznámiť verejnosť pripadne zapojiť ju do procesu návrhu. Preto projekt mestská časť Bratislava - Devín dodatočne uverejňuje s cieľom získať názory verejnosti.
Svoje pripomienky prosím pošlite najneskôr do 05.10.2009 na adresu devínskeho miestneho úradu alebo emailom na martin@devin.sk.

 

 

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku