Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Daň za psa

SPLATNOSŤ DANE ZA PSA -  31.01.2009

Na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Devín konanom dňa 16.12.2008 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2009.

V zmysle cit. VZN sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok na rok 2009 je:

       a)       13 €  (391,63 Sk) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý

       pobyt v mestskej časti,

       b)   20 €  (602,52 Sk) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a nemá trvalý

              pobyt v mestskej časti,

       c)    5 €  (150,63 Sk) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý

              pobyt v mestskej časti, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije

              v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami,

       d)   70 €  (2 108,82 Sk) pre právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Vznik daňovej povinnosti, vyrubenie a splatnosť dane

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom daňovník psa nadobudol). Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších rokoch nie je potrebné posielať oznámenie, ale daňovník je povinný daň zaplatiť bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť  zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak to do 30 dní oznámi správcovi dane. Správca dane vráti občanovi na základe tohto oznámenia zaplatenú daň za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok  na       vrátenie pomernej časti dane zaniká,  ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti  neoznámi. K ohláseniu zániku  daňovej  povinnosti daňovník predloží doklad od veterinára o úhyne psa alebo  doklad  o  jeho  zaregistrovaní  v  inej obci alebo  iný doklad preukazujúci zánik daňovej povinnosti a  vráti evidenčnú známku psa, ktorú dostal pri  registrácii v mestskej časti Bratislava - Devín.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku