Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Archív oznámení o výruboch drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1.12.2015 začala na základe žiadosti od Ing. Štefan Borušovič, Janka Alexyho 8, 841 01 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu, rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 1716/41 k. ú. Devín, z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu a ohrozenia nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 1.12.2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.11.2015 začala na základe žiadosti od Bc. Alena Štaffová, Brigádnická 40, 841 10 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku parc. č. 774 k. ú. Devín z dôvodu kolízie s inžinierskymi sieťami a oplotením domu.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 24.11.2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.04.2015 začala na základe žiadosti od Jozef Vončina, Kremeľská 71, 841 10 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 stromov, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 669/3 k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti a inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 9.11.2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.11.2015 začala na základe žiadosti od Igor Jandura, Zimná 6, 82102 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 stromov, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 1282/1, k. ú. Devín z dôvodu plánovanej výstavby rodinného domu.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 9.11.2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2015 začala na základe žiadosti od Zvonimír Bartovič, Eva Sláviková, Štefan Raninec, Kremeľská 4, 841 10 Bratislava, Ľubica Švolíková, Uhrová 7, 831 01 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku parc. č. 1206/12 k. ú. Devín z dôvodu trvalého tienenia bytových priestorov.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 29.10.2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.10.2015 začala na základe žiadosti od Juraja Divíleka, Štítova 4, 841 10 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku parc. č. 1338/1 k. ú. Devín z dôvodu ohrozovania osôb a majetku a výstavby oporného múru na zosúvajúcom sa svahu.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk

Zverejnené: 8.10.2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.9.2015 začala na základe žiadosti od Mestskej časti Bratislava Karlova Ves konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich na pozemku parc. č. 344 k. ú. Karlova Ves z dôvodu, že korene drevín zasahujú do vedenia inžinierskych sietí, konáre poškodzujú fasádu obytného domu a stromy tienia bytovým jednotkám.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk.

Zverejnené: 30.9.2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.9.2015 začala na základe žiadosti od Matúš Nikodém, Devínska cesta 68, Bratislava a Marian Nikodém, Devínska cesta 106/A, Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku parc. č. 1935 k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia cestnej premávky.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk.

Zverejnené: 27.09. 2015

 

Oznámenie o začatí obnovy konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.8.2015 začala na základe žiadosti od Apollo Group, a.s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava obnovu konania o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich na pozemkoch parc. č. 901/12, 901/17, 901/18, 901/19 v k. ú. Devín z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, plánovanej výstavby rodinných domov s malými záhradami.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk.

Zverejnené: 14. 08. 2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.07.2015 začala na základe žiadosti od KPRHT 4, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, v zastúpení Ing. Monikou Kotorovou, Kraskova 6, 831 02 Bratislava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 69 stromov, rastúcich na pozemkoch parc. č. 1370/91, 1370/92, 1371/26, 1371/20, 1376/12, 2223/8, 2223/1, 2223/7, 1379/13, 2223/10, 2223/9 k. ú. Devín z dôvodu umiestnenia stavby „Vila Devín, Bratislava, lokalita Zlatý roh".

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk.

Zverejnené: 13. 07. 2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.7.2015 začala na základe žiadosti od Štefan Štujber, Farského 4, 851 01 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub stromu  rastúceho na pozemku parc. č. 2153/10 k. ú. Devín z dôvodu poškodzovania stavby koreňovou sústavou.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: krempasky@devin.sk.

Zverejnené: 08. 07. 2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.05.2015 začala na základe žiadosti od KPRHT 4, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, v zastúpení Ing. Monikou Kotorovou, Kraskova 6, 831 02 Bratislava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 57 stromov, rastúcich na pozemkoch parc. č. 1370/27, 1375/7, 1376/13, 1376/11, 1376/12, 2223/8, 2223/1, 2223/7, 1379/13, 2223/10, 2223/9 k. ú. Devín z dôvodu umiestnenia stavby „Vila Devín, Bratislava, lokalita Zlatý roh".

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: krempasky@devin.sk.

Zverejnené: 25. 05. 2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.04.2015 začala na základe žiadosti od Hildy Buchtovej, Síbírska 32, 831 02 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 stromov, rastúcich na pozemku žiadateľky parc. č. 826, k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 29. 04. 2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.03.2015 začala na základe žiadosti od Dany Kiššovej, Štepná 3, 841 01 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 5 stromov, rastúcich na pozemku žiadateľky parc. č. 1880/1 k. ú. Devín z dôvodu sprístupnenia techniky k nehnuteľnosti v prípade povodne.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 13. 03. 2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 17.02.2015 začala na základe žiadosti od Ing. Karola Záčika, Hutnícka 28, 841 10 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu, rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 1104/10 k. ú. Devín z dôvodu vybudovania nového oplotenia k existujúcej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 20. 02. 2015

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.11.2014 začala na základe žiadosti od žiadateľa Ladislava Šwierkeho, L. Novomestského 38, 902 01 Pezinok, konanie na výrub 1 stromu rastúceho na pozemku žiadateľa v k. ú. Devín.

parc. č.: 52

Zoznam drevín: 1 ks jedla strieborná.
Dôvod výrubu: ohrozenie nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 20. 11. 2014

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.10.2014 začala na základe žiadosti od Davida Dobrovodu, Záhradnícka 87, 821 08 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 drevín, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 2061 k. ú. Devín z dôvodu plánovanej výstavby rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 28.10.2014

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.10.2014 začala na základe žiadosti spoločnosti Záhrady Devín, s. r. o., Palisády 47, 811 06 Bratislava v zastúpení spoločnosťou K.T.Plus, s. r. o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 10 stromov, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 1381/1 k. ú. Devín z dôvodu plánovanej výsadby „Devín - Záhradky, Bratislava".

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 22.10.2014

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.10.2014 začala na základe žiadosti od JUDr. Márie Vandrákovej, Brigádnická 42, 841 10 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu, rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 776 k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti vlastníka a susednej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 17.10.2014

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.10.2014 začala na základe žiadosti od Ing. arch. Rudolfa Palya, Brigádnická 44, 841 10 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu, rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 778 k. ú. Devín z dôvodu narušenia statiky nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 17.10.2014

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.08.2014 začala na základe žiadosti od spoločnosti Metrostav Slovakia, a. s., Mlynské Nivy, 824 77 Bratislava o vydanie súhlasu konanie na výrub 1 stromu rastúceho na pozemku parc. č. 2106/1 v k. ú. Devín z dôvodu ohrozenia susednej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 18.08.2014

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 1410/2014

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.07.2014 začala na základe žiadosti konanie o vydanie súhlasu na povolenie na vyčistenie, pokosenie pozemku a likvidáciu náletových drevín a kríkov, prípadné terénne úpravy na vyrovnanie nerovností, výsev nového trávnika, výsadba Vavrinca lekárskeho, ovocných stromčekov a stromčekových ríbezlí. Tieto činnosti na majú uskutočniť na pozemkoch, ktorého žiadateľ je vo vlastníctve 2/3 parc. č. 1274/6, 1274/7, 2152/5, 2152/8, 2153/8, 2153/10 na LV 3717 z dôvodu vyčistenia a skultúrnenia pozemkov. Uvedené pozemky sú súčasťou 100 m ochranného pásma Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, kde platí tretí stupeň ochrany.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

 

Zverejnené: 17.07.2014

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 1225/14

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 20.06.2014 začala na základe žiadosti konanie na výrub 1 stromu rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 780 k. ú. Devín z dôvodu narušenia statiky domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 22.06.2014

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 894/14

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.04.2014 začala na základe žiadosti o vydanie súhlasu konanie na výrub 2 stromov, 18 m2 a 12 m2 súvislých krovitých porastov rastúcich na pozemku parc. č. 1993/3 k. ú. Devín z dôvodu plánovanej výstavby prístupovej komunikácie k priľahlému pozemku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 24.04.2014

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 02.04.2014 začala na základe žiadosti od žiadateľa Štefana Vašeka, Brigádnická 54, 841 10 Bratislava konanie na výrub 1 stromu rastúceho na pozemku žiadateľa v k. ú. Devín.

parc. č.: 788

Zoznam drevín: 1 ks smrek.  

Dôvod výrubu: narušenie statiky domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 09.04.2013

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 10.03.2014 začala na základe žiadosti od spoločnosti Bc. Aleny Štaffovej, Brigádnická 40, 821 09 Bratislava konenie na výrub 1 stromu rastúceho na pozemku žiadateľa v k. ú. Devín. 

parc. č.: 774 

Zoznam drevín: 1 ks borovica

Dôvod výrubu: strom bol vysadený na nevhodnom mieste, koreňový systém tlačí na nehnuteľnosť a oplotenie vlastníčky pozemku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 14.03.2014

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 

 

MČ Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 19.02.2014 začala na základe žiadosti od spoločnosti Apollo Group, a. s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava. Konenie na výrub 7 stromov rastúcich na pozemku žiadateľa v k. ú. Devín. 

parc. č.: 901/12, 901/17, 901/18, 901/19 

Zoznam drevín: 7 ks topoľ čierny vlašský  

Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav drevín, plánovaná výstavba rodinných domov s malými záhradami.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: cermakova@devin.sk.

Zverejnené: 23.2.2014

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku